2020 Targa Hawkes Bay Documentation2020 Targa Hawkes Bay Finish2020 Targa Hawkes Bay Leg 12020 Targa Hawkes Bay Leg 22020 Targa Hawkes Bay Service2020 Targa Hawkes Bay Tour