2022 Targa Bambina Documentation & Scrutineering2022 Targa Bambina Leg One2022 Targa Bambina Leg Two2022 Targa Bambina Service & Finish2022 Targa Bambina Tour